proQualis was voorheen partner van Magistrum

Informatie OC&W over de subsidieregelingen voor leraren & coronasituatie

17 juli 2020 ยท Nieuws
Masterclass netwerkorganisaties

Informatie OC&W over de subsidieregelingen voor leraren & coronasituatie

Door de coronacrisis kunnen leraren die subsidie van OCW krijgen om opleidingen te volgen vertraging hebben opgelopen in hun opleidingstraject. Normaal gesproken zou studievertraging gevolgen hebben voor de subsidie die zij hiervoor hebben ontvangen. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden heeft OCW hiervoor versoepelende maatregelen genomen ten aanzien van de lerarenbeurs, de instructeursbeurs, de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs,  de subsidieregeling cultuurbegeleider en de subsidieregeling vrijroosteren leraren.  Subsidieontvangers van de regeling  tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen die dit  studiejaar (2019-2020) in verband met corona studievertraging hebben  opgelopen kunnen bij DUO een verzoek indienen voor meer tijd. Op de DUO website is te vinden hoe dit kan: https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidieslerarenopleiding/tegemoetkoming-onderwijsmasters.js

Lerarenbeurs of instructeursbeurs mbo              

Voor leraren en instructeurs die een opleiding volgen en daarvoor subsidie ontvangen via de regeling Lerarenbeurs of Instructeursbeurs geldt dit studiejaar (2019-2020) een lagere studiepunteneis. Als gevolg van de coronasituatie is besloten dat zij hun subsidie kunnen behouden als zij tenminste 5 in plaats van 15 studiepunten hebben gehaald. Heeft een leraar of instructeur minder dan 5 studiepunten kunnen behalen en ligt de oorzaak daarvan in de coronasituatie, dan kan hij of zij een verzoek indienen voor versoepeling.  Op de DUO website is te vinden hoe dit kan:

https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/gift-of-terugbetalen.jsp

https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/instructeursbeurs-mbo.jsp

De subsidieontvangers worden hierover gemaild door DUO.

Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

Leraren basisonderwijs kunnen met subsidie de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs volgen. Door de coronasituatie en de sluiting van de scholen is het wellicht niet gelukt om alle praktijkonderdelen te kunnen afronden. Om tegemoet te komen aan deze bijzondere omstandigheid is de duur waarbinnen de opleiding moet worden afgerond verlengd met een jaar. Dit betekent dat het certificaat behaald dient te worden binnen de daarvoor staande studieperiode met een uitloop van anderhalf jaar, in plaats van een uitloop van een half jaar. De tijdelijke bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs tijdens het volgen van de leergang is eveneens met een jaar verlengd. De verlenging gaat automatisch in. Daarvoor hoeft de leraar niets te doen.

https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-bewegingsonderwijs.jsp

De subsidieontvangers worden hierover gemaild door DUO.

Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters             
Als een student dit studiejaar (2019-2020) in verband met Corona studievertraging heeft opgelopen en daardoor niet binnen maximaal een jaar na afloop van de studieduur het diploma van de masteropleiding kan behalen, dan kan de student een verzoek indienen voor meer tijd: https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-onderwijsmasters.jsp

De subsidieontvangers worden hierover gemaild door DUO.

Korte scholingstrajecten VO

Als een student dit studiejaar (2019-2020) in verband met Corona studievertraging heeft opgelopen en daardoor niet binnen de gegeven studieduur het certificaat kan behalen, dan kan de student een verzoek indienen voor meer tijd.  Op de DUO website is te vinden hoe dit kan: https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp

Subsidieregeling cultuurbegeleider          

Leraren of ICC’s zie zijn begonnen met de opleiding cultuurbegeleider, hebben door de coronasituatie en de sluiting van de scholen wellicht niet alle onderdelen kunnen afronden. Om tegemoet te komen aan deze bijzondere omstandigheid is de duur waarbinnen het diploma behaald moet worden, verlengd met 6 maanden. Dit is bovenop de 2 maanden uitstel die al mogelijk waren. Dit houdt in dat het diploma behaald moet worden binnen de officiële studieduur + 8 maanden. Deze versoepeling geldt alleen voor subsidieontvangers die vanaf 23 maart of daarna hun diploma zouden moeten behalen.

https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-cultuurbegeleider.jsp

De subsidieontvangers worden hierover gemaild door DUO.